Home به من بگو در يك چهارم كشورهاي جهان همجنسگرايي زنان غيرقانوني است.

در يك چهارم كشورهاي جهان همجنسگرايي زنان غيرقانوني است.

در يك چهارم كشورهاي جهان همجنسگرايي زنان غيرقانوني است.
81
0

بر طبق گزارش جديد «شكست سكوت: جرم شناسي زنان همجنسگرا و زنان دگرجنسگرا و تاثيرات آن» كه در آخرين گزارش قبل از روز جهاني مبارزه با همجنسگراستيزي و دگرجنسگونه ستيزي منتشر شد، تقريبا در يك چهارم كشورهاي جهان همجنسگرا بودن زنان غيرقانوني است.

اين گزارش جديد نخستين تجزيه و تحليل عميق جهاني است كه چطور قوانين ضد همجنسگرايي بويژه بر زنان همجنسگرا و دوجنسگرا تاثير مي گذارد. اين گزارش توسط سازمان اعتماد كرامت انساني منتشر شد. اين سازمان يك موسسه ي خيريه است كه از چالش هايي كه عليه قوانين ضد همجنسگرايي در هرجايي از جهان حمايت مي كند. قوانيني كه همجنسگرايي را در ٧٨ حوزه ي قضايي سراسر جهان يا ٤٠٪‏ كشورها جرم شناسايي مي كند.

اين كشورها شامل ٨٠٪‏ كشورهاي مشترك المنافع هستند. از بين اين كشورها حداقل ٤٤ حوزه ي قضايي رابطه جنسي همجنس و بر اساس رضايت طرفين بين زنان را جرم تلقی مي كنند. با وجود روند كلي جهاني به سوي جرم زدايي، حداقل ١٠ حوزه ي قضايي كه قبلا تنها همجنسگرايي مردان را جرم شناسايي مي كردند، به تازگي تحريم هاي جنايي عليه همجنسگرايان زن نيز اضافه كرده اند.

به علاوه، «شكست سكوت» كشف كرده است كه حتي در جايي كه همجنسگرايان زن توسط قانون جنايي اسير نشده اند، آنها مورد دستگيري، بازداشت و سواستفاده ي پليس قرار گرفته اند، همچنين با اشكال شديد تحريم توسط خانواده و جامعه مواجه شده اند.

هرشكلي از قانون كه دگرباشان را مجرم شناسايي مي كند سبب ايجاد تبعيض ضد همه ي جامعه ي دگرباشان مي شود. مانند زنان همجنسگرا و دوجنسگرايي كه در معرض خطر جدي آزار و اذيت در هر كشوري هستند كه همجنسگرايي را جرم شناسايي مي كند.

بارونس باركر، نايب رييس گروه پارلماني تمام احزاب در حقوق جهاني دگرباشان در پارلمان انگلستان گفت: «اين يك بررسي جديد و متفاوت و پيشگام است. مدرك جامع ديگري وجود ندارد كه در مورد تاثير حقوقي و اجتماعي قوانين ضدهمجنسگرايي بر زناني كه با زنان ديگر رابطه ي جنسي دارند باشد. اين مدرك مهمي براي هر فردي است كه به زنان همجنسگرا و زنان دوجنسگرا كمك مي كند تا با عزت و امنیت در سراسر جهان زندگي كنند.»

در اين گزارش مي يابيد كه زنان همجنسگرا و دوجنسگرا به دليل تركيب جنسيت و گرايش جنسي شان به ويژه نسبت به انواع خاص سواستفاده هاي حقوق بشري آسيب پذير هستند.

اين نقض ها شامل خشونت خانواده، ازدواج دگرجنسگرايي تحت فشار يا اجبار و تجاوز تاديبي مي باشند.

نكته ي مهم اينكه زنان همجنسگرايي كه هيچ انتخاب عملي جز انجام ازدواج دگرجنسگرايي ندارند ممكن است كنترل كمی و يا هيچ كنترلي بر انتخاب هاي جنسي و باروري خود نداشته باشند و متحمل تجاوز نامحسوس و مخفي در طول زندگي، مستند نشده و تجاوز به عنف مي شوند.

علاوه بر اين، قوانيني كه رفتار جنسي مورد رضايت طرفين زن با زن را جرم شناسايي مي كنند اغلب در كنار ساير قوانيني كه تاثير نامتناسبي بر زنان دارند موجود هستند، مانند قوانين ضد زنا و سقط جنين يا قوانيني كه اجازه ازدواج كودكان و يا تجاوز زناشويي را مي دهند.

باتوجه به يافته هاي گزارش «شكست سكوت»، زنان همجنسگرا و دوجنسگرا همچنين به احتمال زياد در معرض مشکلات اقتصادي به موجب تبعيض جنسي، محدوديت هاي بيشتر در توانايي براي مقابله با فشارهاي خانوادگي، ترك موقعيت هاي سواستفاده يا زندگي بطورمستقل يك شريك مرد هستند.

همپوشاني بين تبعيضي كه اين زنان در نتيجه ي گرايش جنسي شان با آن مواجه مي شوند و روش هايي كه آزادي شان توسط جنسيت شان محدود مي شود، اين زنان را در خطر منحصر به فرد تجربه ي نقض حقوق بشر قرار مي دهد.

گزارش «شكست سكوت» به اين مساله توجه ويژه دارد كه چرا رويكرد پرداختن به آزار و اذيت دگرباشان نياز به فراهم كردن نيازها و زمينه هاي ويژه براي زنان همجنسگرا و دوجنسگراست. و به همان اندازه، چرا كوشش هايي كه جايگاه زنان را در جهان بالا برده است هميشه به وسيله ي جرم شناسي همجنسگرايي ناديده گرفته شده است.

از بين بردن خشونت عليه زنان تا زماني كه زنان همجنسگرا و دوجنسگرا هدف خشونت قوانيني هستند كه آنها را بر پايه ي گرايش جنسي شان مجرم شناسايي مي كند، هرگز محقق نخواهد شد.

درمقابل، گزارش «شكست سكوت» آشكار كرده است كه كشورهاي داراي برابري جنسيتي بيشتر، كمتر احتمال دارد كه همجنسگرايي را به هر شكلي جرم شناسايي كنند. در این گزارش آمده است: «جرم شناسي زنان همجنسگرا و دوجنسگرا و تاثيرهاي آن نخستين سري «يادداشت ها توجيهي» است كه توسط  سازمان «اعتماد كرامت انساني» منتشر شده است و نگاهي بر تاثير گسترده ي جرم شناسي بر گروه هاي مختلفي دارد كه جامعه ي دگرباشان را تشكيل مي دهند. دومين سري اين گزارش ها، كه در مرحله ي تحقيقاتي خود قرار دارد، به تجربه ي افراد دگرجنسگونه نگاه خواهد نمود.

جاستين ادوين كامرون، از دادگاه قانون اساسي آفريقاي جنوبي گفت: «گزارش سازمان اعتماد كرامت انساني، مهمتر از همه به ما يادآوري مي كند كه دگرباشان شبيه به هم نيستند. زنان همجنسگرا و دوجنسگرا، به عنوان يك زير گروه، نقضي متمايز و بيشتر از همجنسگرايان مرد را تجربه مي كنند. براي اين زنان، تقاطع بين تبعيض عليه زنان و همجنسگراستيزي يك تركيب كشنده ايجاد مي كند.»

اوتيبهو اوبيانبو، پيشگام بهداشت زنان و حقوق برابر در نيجريه، گفت: «نكته ي مهم اين است كه اين يادداشت توجيهي نقض حقوق بشر منحصر به فردي كه زنان همجنسگرا و دوجنسگرا با آن مواجه مي شوند را در مقايسه با مردان مورد توجه قرار مي دهد. اين گزارش عميقا با تجربه هاي ما در نيجريه تشديد مي شود.»

تي براون، مدير حقوقي اعتماد كرامت انساني، گفت: «تاكنون، بررسي جهاني و حمايت حقوقي در رابطه با جرم شناسي همجنسگرايي تا حد زيادي دگرباشان را به عنوان تك سنگي تلقي كرده است. به هرحال، زنان همجنسگرا و دوجنسگرا به صورت منحصر به فرد در معرض انواع خاصي از نقض حقوق بشر به عنوان نتيجه ي مستقيم جنسي و جنسيتي خود هستند.

ما اميدواريم كه اين گزارش بحث بيشتري در اين باره آغاز كند كه چگونه تلاش هاي درجهت برابري جنسيتي و برابري دگرباشان مي توانند متقابلا يكديگر را تقويت كنند، و در نتيجه براي رسيدگي به نقض حقوق بشر سيستماتيك و جدي كه توسط زنان آسيب پذير سراسر جهان تجربه شده است كمك خواهد نمود.»

مترجم: احسان پارسي

منبع

(81)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *