Home تازه ها سازمان ملل متحد امروز به ايجاد نخستين ديدبان دگرباشان راي داد.

سازمان ملل متحد امروز به ايجاد نخستين ديدبان دگرباشان راي داد.

سازمان ملل متحد امروز به ايجاد نخستين ديدبان دگرباشان راي داد.
113
0

زبان مورد استفاده در اين تصميم نشان مي دهد كه حقوق دگرباشان بايد نگراني قوانين حقوق بشر در جهان باشد.

پيش از اين  سازمان ملل به دو قطعنامه درباره ی حقوق دگرباشان راي داده بود٬ اما آن قطعنامه ها فقط خواستار آن بود كه سازمان ملل گزارش هاي به ويژه درباره ي مسايل دگرباشان تهيه كند.

سازمان ملل متحد در گذشته به ندرت به مسايل دگرباشان توجه مي نمود و سال گذشته شوراي امنيت سازمان ملل براي نخستين بار با خطاب به چنين مسايلي تاريخ ساز شد. اخيرا هم شوراي امنيت در يك مصاحبه ي مطبوعاتي تيراندازي دسته جمعي در كلاب همجنسگرايان پالس در اورلاندو را محكوم نمود.

پاكستان به نمايندگي از سازمان همكاري اسلامي به عنوان نماینده ی اعضای مخالف با قعطنامه ي روز پنجشنبه مخالفت نمود، و چندین مورد اصلاح در قطعنامه را پیشنهاد کرد و این قطعنامه را ورود به حریم خصوصی افراد دانست. اين كشور همچنين اعلام نمود كه براي تغيير قوانين كشورها  “اعمال زور” انجام گرفته و ادعا نمود كه دلايل مخالفت آن با قطعنامه “حساسيت هاي مذهبي” مي باشد.

آفريقاي جنوبي برخلاف حمايت هاي گذشته ي خود از قطعنامه هاي حقوق دگرباشان، رای ممتنع به این قطعنامه داد. نماينده ي آفريقاي جنوبي اعلام نمود كه حاميان اين قطعنامه از رويكرد  “تكبر و مقابله” استفاده نمودند.

به هر حال شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از ظهر پنجشنبه تصميم گرفت كه براي يك دوره ي سه ساله، يك كارشناس مستقل بر مسائل حفاظت عليه خشونت و تبعيض بر پايه ي تمايلات و گرايش های جنسي منصوب شود. فردي كه به عنوان  «كارشناس مستقل» منصوب مي شود و او نخستين فردي خواهد بود كه براي چنين نقشي در سازمان ملل متحد منصوب شده است. سرانجام با ٢٣ راي موافق در برابر ١٨ راي مخالف و ٦ راي ممتنع، تصویب شد كه يك عضو انتصابي مسائل مربوط به «خشونت و تبعيض بر پايه گرايش و هويت جنسي» را مورد نظارت قرار دهد.

بر طبق اين قطعنامه حكم و ماموريت اين كارشناس مىستقل ارزيابي اسناد بين المللي حقوق بشر با توجه به راه هاي غلبه بر خشونت و تبعيض بر عليه افراد بر پايه گرايش يا هويت جنسي شان، بالا بردن آگاهي از خشونت و تبعيض عليه افراد بر پايه گرايش و هويت جنسي آنها و نيز شناسايي و رسيدگي به علت هاي ريشه اي خشم و خشونت و شركت در گفتگو و مشورت با دولت ها و ساير ذي نفعان مربوط خواهد بود.

اين شورا همچنين درخواست نمود كه اين كارشناس مستقل گزارش سالانه اي به شوراي حقوق بشر ارائه دهد كه از جلسه ي سي و پنجم اين سازمان آغاز خواهد شد، و نيز گزارش سالانه اي به مجمع عمومي سازمان ملل ارسال شود كه از جلسه ي هفتاد و دوم آن آغاز خواهد شد.

عربستان سعودي در پيشنويس قطعنامه درباره محافظت عليه خشونت و تبعيض بر پايه ي گرايش و هويت جنسي مطابق با قانون ١١٦، پیشنهاد اقدام بدون عمل نمود و این بدان معنی است که تصمیمی در این مورد گرفته نشود. مكزيك و پاناما بر خلاف اين اقدام عربستان صحبت نمودند، در حالي كه بنگلادش و نيجريه به نمايندگي از سازمان همكاري اسلامي به استثناي كشور آلباني به نفع اقدام عربستان صحبت نمودند.

پاكستان اعلام نمود كه سازمان همكاري اسلامي  همانطور كه به عنوان تعهدات اين سازمان بر عليه نژادپرستي و خشونت و در حمايت از حق توسعه توصيف شده است، شديدا هر شكلي از خشونت و تبعيض عليه افراد و گروه ها را محكوم مي كند. اعضاي سازمان همكاري اسلامي به جز آلباني با محتوا و مفهوم اين قطعنامه موافق نيستند و قادر به حمايت از برگزيدن كارشناس مستقل در مورد اين مساله نمي باشند. شورا بايد به هر فرهنگي با ويژگي هاي آن احترام بگذارد. اين پيشنويس باعث قطبي شدن بيشتر كار شورا خواهد شد و بنابراين بايد از آن اجتناب شود.

اعضاي سازمان همكاري اسلامي به جز آلباني ٣ اصلاحات در ٤ بسته ي پيشنهادي را براي قطعنامه معرفي نمودند كه هدف آن ها همطراز كردن متن قطعنامه با زبان مورد توافق جهاني بود، كه با دقت بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر تنظيم شده است. اين اصلاحات همچنين اهميت نياز به احترام به فرهنگ، مذهب و ارزش هاي سنتي را خاطرنشان مي كند، در حالي كه بر تاثيرهاي منفي تحميل ارزش ها به ديگران تاكيد مي نمايد. اين اصلاحات همچنين از كميسارياي عالي درخواست نمود تا گزارشي درباره ي خشونت و تبعيض بر مبناي به رسميت شناختن اعلاميه جهاني حقوق بشر فراهم نمايد. سازمان همكاري اسلامي به جز آلباني درخواست نمود تا اين اصلاحات در ٤ بسته به راي گذاشته شود.

اقدام بدون عمل

عربستان سعودي كه درخواست اقدام بدون عمل نمود،  گفت كه «اين آخرين تلاش براي متوجه كردن حاميان اين قطعنامه به عواقب ناشي از اين پيشنهاد است كه در به رسميت شناختن تفاوت هاي فرهنگي شكست خورده است. اين پيشنويس خلاف قوانين بين المللي حقوق بشر بود و جهاني بودن حقوق بشر را ناديده گرفته است، و از حاميان خواست تا در مورد اين پيشنويس تجديد نظر كنند.»

رييس شورا به دو كشور موافق و دو كشور مخالف فرصت صحبت داد. كشور مكزيك اعلام نمود كه «قاطعانه مخالف قطعنامه اقدام بدون عمل مي باشد و درخواست نمود كه به راي گذاشته شود. مكزيك براي كشورهايي كه از صحبت كردن شوراي حقوق بشر در مورد ابتكارهايش جلوگيري مي كنند ابراز تاسف نمود. اين مساله مسئوليت سازمان ملل مي باشد كه آشكارا به شرايطي كه حقوق بشر در سراسر جهان را تضعيف مي كند رسيدگي نمايد.

جامعه ي بين المللي ممكن است نقطه نظرهاي دور از هم و واگرايي داشته باشد اما بسته شدن گفتگو نبايد گزينه اي براي منع پيشرفت در زمينه حفاظت از حقوق بشر باشد. پیشنهاد اقدام بدون عمل٬ شورا را از رسيدگي به اين مسايل غيرممكن مي سازد. راي به اين اقدام معادل با اجتناب از مسئوليتي است كه دولت ها در زماني كه عضو شورا شدند پذيرفتند و اين اقدام رنج هزاران نفر را ناديده مي گيرد. همه كشورها تشويق شدند تا بر حمايتشان از مكانيسم ارگاني كه تصميم گرفتن جزيي از آن باشند حمايت كنند.» مكزيك درخواست رد اين اقدام را نمود. پاناما نيز اقدام بدون عمل را رد نمود و گفت «اين مشخص است كه اين اقدام يك راه فرار بود. ضروري است كه شورای حقوق بشر به تمامي اشكال خشونت و تبعيض عليه افراد رسیدگی کند.»

بنگلادش از پيشنهاد عربستان اعلام حمايت كرد. نيجريه به نمايندگي از سازمان همكاري اسلامي به استثناي آلباني به نفع اقدام بدون عمل كه توسط عربستان سعودي پيشنهاد شد، صحبت نمود. «سازمان همكاري اسلامي معتقد است كه اين قطعنامه تفرقه انداز مي باشد و عدم تعريف گرايش و هويت جنسي و حقوق بشر وابسته به آن و آزادي هاي بنيادين مسئوليت هاي ويژه اي براي كشورها بوجود مي آورد. ديدگاه هاي بحث برانگيز در مورد اين مسايل نبايد توسط بعضي كشورهاي عضو شورا به دیگران تحميل شود. تصويب اين قطعنامه اطميناني بر اين مساله است كه توجه به گرايش و هويت جنسي با ديد دولت هاي غربي در سازمان ملل ريشه كرده است، كه بدون درنظر گرفتن ديدگاه هاي تعداد بسياري از دولت ها است. اين قطعنامه شديدا تفرقه انگيز است و باعث ايجاد كينه در شورا خواهد شد كه به جاي اين قطعنامه بايد اكنون بر دستوركار اصلي خود تمركز كند.»

شورا در يك راي گيري با نتيجه ي ١٥ راي موافق و ٢٢ راي مخالف و ٩ راي ممتنع درخواست اقدام بدون عمل را رد نمود.

قطعنامه ي جوانان و حقوق بشر

اين شورا همچنين در سي و سومين جلسه خود تصميم به تشكيل جلسه در مورد قطعنامه اي با موضوع جوانان و حقوق بشر گرفت. هدف از اين قطعنامه شناسايي چالش ها و بهترين شيوه ها و آموزش ها در اعمال حقوق بشر توسط جوانان، همچنين فرصت هاي مربوط به توانمندسازي جوانان در اعمال حقوق شان مي باشد.

كشور السالوادور پيش نويس اين قطعنامه ي جوانان و حقوق بشر را معرفي نمود، و اعلام نمود كه «تصويب اين قطعنامه در مورد جوانان براي نخستين بار يك حركت برجسته تاريخي توسط شورا خواهد بود. جوانان بايد بخشي از ماشين فعال يك كشور باشند و اقداماتي بايد صورت بگيرد تا كشورها از حقوق و مشاركت آنها در تلاش برای توسعه و جلوگيري از درگيري اطمينان حاصل كنند.

به هر حال، اغلب با آنها به عنوان يك تهديد يا منبع مشكلات رفتار شده است و از نظر سياسي به حاشيه رانده شده اند. نبود دسترسي به فرصت ها و آموزش با كيفيت، شامل آموزش حقوق بشر و تاثير منفي اين كمبودها بر جوانان باعث شده است كه جوانان بيشتر تحت تاثير افراطگرايي قرار بگيرند.»

كشور پرتقال نيز در پيشنويس خود در مورد قطعنامه جوانان و حقوق بشر گفت كه تا از برخورداري جوانان از حقوق بشر اطمينان حاصل شود.

جمهوري مولداوي نيز پيشنويسي در اين باره معرفي نمود و اعلام كرد كه «جمعيت جوانان جهان از نظر تاريخي بالا رفته است و پتانسيل بالايي براي دگرگون كردن اقتصادها و شكل دهي جوامع دارد. به هر حال جوانان با چالش هاي بسياري در درك اقتصاد، جامعه، فرهنگ، مدنيت و حقوق سياسي شان مواجه هستند. اين پيشنويس به دنبال كشف چالش ها و شيوه هاي خوب در اعمال حقوق جوانان، با همكاري قطعنامه دوسالانه مجمع عمومي سازمان ملل در مورد سياست ها و برنامه هاي شامل جوانان مي باشد. اين موضوع در جلسه بعدي شوراي حقوق بشر سازمان ملل با شروع بازتاب ها فرصتي ارزشمند را با توجه به گشودن تمام پتانسيل جوانان به ارمغان مي آورد.»

نتايج راي گيري قطعنامه سازمان ملل از اين قرار مي باشد :

موافقان قطعنامه (٢٣ كشور): آلباني، بلژيك، بوليوي، كوبا، اكوادور، السالوادور، فرانسه، گرجستان، آلمان، لاتويا، مكزيك، مغولستان، هلند، نيجريه، پاناما، پرتقال، جمهوري كره، اسلووني، سوئيس، جمهوري ماكدونيا، انگلستان، هلند، ونزويلا و ويتنام.

مخالفان (١٨ كشور): الجزيره، بنگلادش، بروندي، چين، كنگو٬ ساحل عاج، اتيوپي، اندونزي، كنيا، قرقيزستان، مالديو، مراكش، ناميبيا، قطر، روسيه، عربستان سعودي، توگو و امارات متحده عربي.

ممتنع (٦ كشور): بوتسوانا، غنا، هند، مالديو، فيليپين و آفريقاي جنوبي

مترجم: احسان پارسي

منابع ۱ و ۲

(113)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *