Home به من بگو دانسته های حقوقی برای دگرباشان – قسمت اول

دانسته های حقوقی برای دگرباشان – قسمت اول

دانسته های حقوقی برای دگرباشان – قسمت اول
149
0

شایان – حقوقدان

 بر اساس قانون مدنی ایران، تنها رابطه جنسی پذیرفته شده، قانونی، و مشروعی که قانون از آن حمایت نموده، عبارت است از ازدواج دائم و یا موقت میان یک زن و یک مرد ( یک زوج غیر همجنس )، و هر رابطه جنسی دیگری خارج از چهارچوب ازدواج:                                                                                                                                                  

اولاً، فاقد هرگونه آثار حقوقی بوده و در نتیجه افراد نمیتوانند به استناد این رابطه مسائل حقوقی از قبیل نفقه، فرزند خواندگی، اعلام رضایت در موارد پزشکی و … را مطرح نمایند.                                                                                            

ثانیاً، به موجب قوانین کیفری، جرم محسوب و قابل مجازات میباشد.

نوشتار مذکور بر آن است تا در دو بخش ابتدا جرائم و مجازات رفتارهای جنسی میان دو همجنس را بررسی کرده و سپس در قالب پرسش و پاسخ برخی مسائل حقوقی مرتبط با افراد دگرباش را مطرح نماید.                                         

۱- جرائم و مجازات ها

۱.۱- جرایم

۱.۱.۱- مردان

 براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ رفتارهای جنسی مردان همجنسگرا در سه عنوان مجزا جرم شناخته شده است.                                                                                                                                                   

الف- لواط

مطابق ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی: ” لواط عبارت از دخول آلت جنسی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذکر است”                                                                                                                                                            

منظور از “دُبُر” در این ماده همان مقعد مرد مفعولِ عمل لواط است. این نوع رابطه جنسی همان هارد سکس میباشد.

ب- تفخیذ

 براساس ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی: ” تفخيذ عبارت از قرار دادن آلت جنسی مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول كمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخيذ است.”

پس تفخیذ عبارت از رابطه جنسی است که در آن آلت جنسی فرد یا وارد سوراخ مقعد نمیشود و یا آنکه میزان ورود آن کمتر از حد ختنه گاه است. که همان سکس سافت با آلت جنسی است.

ج- همجنسگرایی در غیر از لواط و تفخیذ

 طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: ” همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت …”

 تقبیل به معنای بوسیدن و ملامسه در معنی لمس کردن میباشد. پس در این حالت میان افراد نه آلت جنسی فرد فاعل وارد بدن فرد مفعول شده است و نه اینکه آلت جنسی به بدن فرد دیگر مالیده شده است. افراد همدیگر را از روی شهوت بوسیده اند، یا لمس کرده اند و یا دست به ارتکاب دیگر رفتارهای مشابه زده اند. این نوع رابطه جنسی معادل سکس سافت است که در آن از آلت جنسی استفاده نمیشود.                                                                                                                    

۱.۱.۲- زنان

الف- مساحقه

 براساس ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی: ” مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام جنسی خود را بر اندام جنسی همجنس خود قرار دهد.”

ب- همجنسگرایی غیر از مساحقه

طبق تبصره ماده ۲۳۷ رفتارهایی از قبیل بوسیدن و لمس میان زنان نیز اگر از روی شهوت صورت پذیرد، جرم و قابل مجازات است.                                                                                                                                             

۱.۲- مجازات

۱.۲.۱- مردان

۱.۲.۱.۱- مجازات لواط

قانون در خصوص مجازات لواط بین فاعل و مفعول عمل لواط قائل به تفاوت شده است.

الف- فاعل لواط

 “ماده ۲۳۴حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است …

تبصره ١- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.”

طبق این ماده، چنانچه فاعل به عنف ( به زور و بر خلاف رضایت و خواسته فرد مفعول ) مرتکب لواط شود و یا اینکه در زمان لواط دارای شرایط احصان باشد (همسر دائمی داشته و با او از جلو نزدیکی کرده و هر زمان که بخواهد بتواند با او همبستر شود) و یا هنگامی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات او اعدام است. اما در غیر از موارد فوق، مجازات فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.                                                                                                         

ب- مفعول لواط

ماده ۲۳۴ :” … حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم وجود احصان) اعدام است.”

مفعول لواط در هر صورت و در هر شرایطی اعدام میشود، مگر آن که به زور و خلاف رضایت مجبور به این کار شده باشد که در این صورت مجازاتی نمیشود.

۱.۲.۱.۲- مجازات تفخیذ

” ماده ۲۳۶ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

تبصره- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. “

همان گونه که از این ماده مشخص است، در مجازات تفخیذ هیچ تفاوتی میان فاعل و مفعول نیست، مگر در حالتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان که در این صورت فاعل اعدام میشود.

البته لازم به ذکر است که در صورتی که هر یک از دو نفری که مجبور به این کار شوند از مجازات معاف خواهند بود.

۱.۲.۱.۳- مجازات همجنسگرایی در غیر از لواط و تفخیذ

مجازات این اعمال براساس ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

۱.۲.۲- زنان

۱.۲.۲.۱- مجازات مساحقه

 “ماده ۲۳۹- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

   ماده ۲۴۰- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.”

۱.۲.۲.۲- مجازات همجنسگرایی غیر از مساحقه

براساس ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات همجنسگرایی زنان غیر از مساحقه سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

نکته:

در تمام مواردی که مجازات افراد ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است

الف- به استناد ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی اگر فرد سه مرتبه مرتکب جرم مذکور شود و بعد از هر بار، مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق بر روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم مجازات او اعدام است.

ب- طبق بند پ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، به مدت دو سال از حقوق اجتماعی محروم میگردد. این حقوق شامل موارد وسیعی چون شرکت در انتخابات، استخدام در دستگاههای حکومتی، تصدی شغل وکالت و قضاوت …

نکته:  

براساس قوانین، صرف همجنسگرا بودن، یعنی داشتن حالت همجنسگرایی جرم نمیباشد و تا زمانی که به یکی از شکلهای ذکر شده ظهور نیابد، فرد را نمیتوان به اتهام همجنسگرایی محاکمه و مجازات کرد.

mojazat1

mojazat2

(149)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *